P1030692 aangepast 2

GREEP UIT MIJN PORTFOLIO

PORTFOLIO

Laar Nieuw VOORBEELD

Landschapsplan Laar-Nieuw Laar

Met Rho Adviseurs en Verhoeven De Ruijter

2017

In Laar ten oosten van Berlicum hebben bewoners en agrariërs samen een ontwikkelingsrichting bepaald voor de toekomst van de intensieve veehouderij. Ik ben verantwoordelijk geweest voor de kwaliteitsverbetering van het landschap. In een intensief gebiedsproces zijn wensen en kansen in beeld gebracht. Deze zijn vertaald in een visie voor het gebied en in handreikingen en inspiratie-voorbeelden voor inpassing van erven en bedrijven. De raad is akkoord, de bewoners zijn nu aan zet om tot uitvoering over te gaan.

Andere landschapsplannen: IJzeren Man Weert, Kempenbroek, Waalre Noord, diverse LOG’s

Opwaardering Maaslijn

Met Sweco

2016-2017

De opwaardering van de Maaslijn zal op alle aspecten worden uitgewerkt door een aannemer. In het landschapsplan wordt daarom middels duidelijke eisen, wensen en principes omschreven hoe hij bij de uitwerking om moet gaan met de gevolgen voor het landschap. Het plan is tot stand gekomen in overleg met de provincies Noord-Brabant, Limburg en met de 10 langs de lijn liggende gemeentes. Daarnaast is er steeds intensief samengewerkt met de collega’s van de verschillende vakdisciplines. Ik was als projectleider verantwoordelijk voor alle afstemming en samen met een collega landschapsarchitect heb ik de inhoud verzorgd.

Maaslijn
VD Rijt

Landgoed Achtervoorde

Met Bureau Van Nierop

2017

In 2017 heb ik samen met Bureau van Nierop een ontwerp gemaakt voor een nieuw landgoed langs de Tongelreep bij Aalst. Een eerder plan dat de eigenaar had laten opstellen was door de kwaliteitscommissie van de gemeente als onvoldoende beoordeeld. Het nieuwe plan gaat uit van het versterken en herstellen van de landschappelijke kwaliteiten. De kwaliteitscommissie is enthousiast en ook tijdens een informerende raadsvergadering is het plan goed ontvangen.

Andere landgoederen: Rietwiel, Heijhorsten

Landschapsanalyse Baarle-Nassau

Met Rho Adviseurs

2017

De landschapsanalyse vormt input voor de op te stellen omgevingsvisie. In de studie worden op basis van de historische ontwikkeling de kwaliteiten van het buitengebied beschreven en in beeld gebracht. Daaruit volgen drie zaken:

  • een logische indeling in verschillende landschapseenheden op basis waarvan in de omgevingsvisie per eenheid specifiek beleidskader geformuleerd kan worden.
  • opgaven voor het behouden en versterken van de geconstateerde landschappelijke kwaliteiten.
  • een set inspirerende voorbeelden van wat de omgevingsvisie met kwaliteitsimpuls bedoelt.
Landschapsplan Baarle Nassa Blz 18
Straethof Mill

Straethof Mill

Cedrus Vastgoed

2016-2017

Voor de nieuwbouw van een appartementencomplex in Mill heb ik een ontwerp gemaakt voor de buitenruimte. De uitdaging daarbij was om een hoogteverschil van bijna 1,50 m. tussen de voor- en achterzijde van het terrein op te vangen, zonder dat daarvoor het bouwpeil moest worden aangepast. Dat is gelukt door het in ‘grond-kerende hagen’ weg te werken. Rond de entree is een lange bloemenborder opgenomen.

 

Programma Nieuwe Natuur

Provincie Flevoland

2015-2016

De provincie Flevoland heeft in het kader van het Programma Nieuwe Natuur ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties en gemeenten gevraagd om met plannen voor nieuwe natuur te komen. In opdracht van de provincie heb ik initiatiefnemers hulp geboden op het gebied van ontwerpcapaciteit. Zo heb ik een plan voor bos op de ‘Kop van het Horsterwold’ gemaakt. Voor de wijk Oosterwold bij Almere, waar Staatsbosbeheer, de Stichting Voedselbossen Nederland en De Speelwildernis samen 100 hectare nieuw stadspark maken heb ik het proces van samenwerking gefaciliteerd en de ontwerpen opgesteld.   

Eemvallei
A2bomen

Inpassing van infrastructuur

Rijk, provincies en gemeentes

1996-2016

In 2016 heb ik gewerkt aan het OTB-MER voor de Ring rond Utrecht. Al vanaf mijn afstuderen maak ik plannen voor de landschappelijke inpassing van wegen en kanalen. Dat ben ik door de jaren heen blijven doen. Onder andere de laanbeplantingen langs de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven en de vormgeving van de kunstwerken in de N61 in Zeeuws Vlaanderen zijn daar getuigen van. Ook binnen de bebouwde kom heb ik veel gewerkt aan het inrichten van infra-structuur en openbare ruimte, onder andere in ’s-Hertogenbosch en Sint Michielsgestel. 

Voorbeelden:  A1, A2, A7, A10, A16, A58, N61, N272

Landschapontwikkelingsplan gemeente Zundert

Gemeente Zundert

2013

De ambities van provincie en gemeente is om van Zundert het meest toonaangevende boomteelt-ontwikkelingsgebied in Europa te maken. Dat kan alleen als boomteelt de ruimte krijgt. Het landschapsontwikkelingsplan geeft aan op welke manier het landschap zich de komende jaren kan ontwikkelen. Het is tot stand gekomen in samenspraak met de sector en met maatschappelijke organisaties en bewoners. Naast de rol als projectleider en landschapsarchitect was ik verantwoordelijk voor het participatieproces.

Andere landschapsontwikkelingsplannen: Horst aan de Maas, Valkenswaard, Hattum en Beesel

Zundert
natuurbruggen

Natuurbruggen

Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Noord Holland

2011-2015

De afgelopen jaren heb ik in het kader van het Meerjarenplan Ontsnippering aan een flink aantal ecoducten gewerkt, onder andere in het Groene Woud, het Goois Natuurreservaat en op de Asselstse Heide. Deze visualisatie  is gemaakt voor de natuurbrug Zandpoort die tussen Haarlem en Zandvoort twee grootschalige duingebieden verbindt. Dit ecoduct is inmiddels gerealiseerd.

 

Bebouwingsconcentraties gemeente Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk

2013

De gemeente Oisterwijk wil in de vijf bebouwingsconcentraties in haar buitengebied onder voorwaarden extra bouwmogelijkheden bieden aan niet agrarische functies. De visie beschrijft de kwaliteiten van de clusters, weegt af op welke plekken extra bouwen mogelijk is en welke functies daar bij horen. Daarnaast worden ruimtelijke randvoorwaarden en handreikingen gegeven waar de nieuwe bebouwing aan moet voldoen en hoe deze moet worden ingepast in de omgeving. Ik had de rol van projectleider en was een van de ontwerpers in het project. De visie is vastgesteld door de raad.

Andere plannen voor bouwen in het buitengebied: Weert, Oss, ’s-Hertogenbosch en Waalre

Bebouwingsclusters Oisterwijk

info@janheinruijgrok.nl  -  06 41059584  -  © 2018 Jan Hein Ruijgrok